O firme
Produkty
Referencie
Certifikáty
Kontakt
 
 

CEMFORT 200 – vyrovnávací rýchloschnúci poter 0 – 15 mm


Samonivelačný poter (vyrovnávací)


POPIS VÝROBKU
Cemfort 200 je samonivelačná poterová zmes na báze cementu s vysokým obsahom oxidu hlinitého, plniva a špeciálnych prísad. Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes, ktorá sa na stavbe zmieša s vodou. Je použiteľný v interiéroch obytných domov.


POUŽITIE
Cemfort 200 je určený na vyhladzovanie nerovností predovšetkým betónových podláh, ako podklad pod podlahové krytiny. Materiál je pochôdzny po 1-2 hodinách , vyššia záťaž je možná podľa okolností už po 1-3 dňoch. Nanáša sa v hrúbke 0-15 mm v priebehu jedného úkonu. 
Spotreba suchej zmesi je 1,75 kg/mm/m2. Materiál Cemfort 200 nie je vhodný ako konečná povrchová úprava podlahy.


TECHNICKÉ PARAMETRE


Hrúbka vrstvy:   0-15  mm
Doba spracovateľnosti:  (v závislosti na realizačných podmienkach)  -  15 min.
Pochôdznosť:   1-2 h
Aplikácia ďalších vrstiev (Cemdur 110):  po cca 24 h
Pokládka podlahových krytín (v závislosti na vlhkosti podkladu)  po cca 7 dňoch
Hodnota pH :   11,5
Test roztekavosti:  160 mm
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:  min. 28 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch:  min. 5,5 MPa
Prídržnosť po 28 dňoch:  min. 3 MPa 
Merná zmena dĺžky:   max. -0,05 %
Max. priemer zŕn plniva:   0,3 mm

- pevnosti v tlaku a v ťahu za ohybu po 7 dňoch dosahujú min. 60% 28-denných hodnôt.


PODKLAD
Podklad musí byť stabilný, očistený od uvoľnených častíc a mastnôt (tryskanie, brúsenie, frézovanie) s následným odsatím prachu. Výtlky a praskliny v podklade je nutné sanovať opravnými tmelmi (Cemfix 520). Plošným zameraním (najnižšie a najvyššie body) zvolíme optimálnu hrúbku vrstvy.


PENETRÁCIA
Na očistený podklad sa nanáša penetrácia Primer  pomere s vodou 1:5 pri prvom nátere a 1:3 pri druhom nátere.  Aplikuje sa raz alebo dvakrát podľa nasiakavosti podkladu. V prípade, že na povrch Cemfort bude aplikovaná ďalšia vrstva vyrovnávacieho poteru, je potrebné podklad znovu penetrovať vo vyššie  uvedenom pomere.


MIEŠANIE
Suchá zmes sa zmieša tesne pred aplikáciou s pitnou vodou v pomere 4,75-5 litrov (19-20%) vody na 25 kg suchej zmesi tak, aby bol dosiahnutý predpísaný test roztekavosti(160mm). Roztekavosť je nutné v priebehu aplikácie kontrolovať testom roztekavosti (viď aplikačný manuál). Miešanie sa vykonáva pomocou automatickej miešačky s čerpadlom a výtlačnou hadicou. V prípade menšieho rozsahu práce je možné materiál miešať v miešacej nádobe pomocou ručného miešadla.


APLIKÁCIA
Namiešaná zmes by mala byť spracovaná v priebehu 15 minút. Nanáša sa rovnomerným rozlievaním v pruhoch
(20-30 cm) na šírku poľa (6-15 m) podľa spôsobu aplikácie a hrúbky vrstvy. Je potrebné dbať na to, aby nový materiál  bol čo najskôr aplikovaný k už položenému
(do 5 min.). Čerstvo nanesený materiál sa uhladí zubovou stierkou a odvzdušňovacím valcom na rozptýlenie vzduchových bublín a spojov nanášaných plôch. Požadovaná teplota podkladu, poteru a prostredia v priebehu aplikácie je stanovená v rozmedzí +5 až +25 °C.


OŠETROVANIE
V priebehu aplikácie a v počiatočnej fáze tuhnutia je potrebné zabrániť silnému prievanu a extrémnym teplotám. Povrch je potrebné chrániť pred mechanickým poškodením 48 hodín po nanesení. Povrch je bez škár, ale konštrukčné a dilatačné škáry podkladu musia byť priznané rezom do 24 hodín.


POVRCH
Cemfort 200 je porovnateľný s vlastnosťami hutného betónu. Ako podklad je Cemfort 200 zlučiteľný s bežne používanými lepidlami a podlahovými krytinami.


KVALITA
Cemfort 200 je pri výrobe neustále kontrolovaný laboratórnymi testami. Základným predpokladom úspešnej aplikácie je dodržiavanie technologických postupov (viď. aplikačný manuál ).


SKLADOVANIE
Materiál sa balí do 25 kg papierových vriec a ukladá sa na drevené palety (po 42 vriec). Skladuje sa vo vhodnom prostredí, nesmie byť vystavený vlhku, extrémne nízkym ani vysokým teplotám.


ZÁRUČNÁ DOBA
Záručná doba je 6 mesiacov odo dňa výroby. Dátum výroby je vyznačený na obale. Výrobca garantuje deklarované vlastnosti a parametre výrobku pri dodržaní predpísaných technologických postupov, neposkytuje však žiadne ďalšie záruky v zmysle nevhodného spracovania a použitia.


 UPOZORNENIE
Výrobok obsahuje cement. Cement reaguje s vodou zásadito. Chráňte oči a vyvarujte sa styku s pokožkou. Pri manipulácii so suchou zmesou vzniká nebezpečenstvo vdýchnutia prachových častíc, doporučujeme použiť pri práci ochranný respirátor. Pri zasiahnutí očí, vypláchnite oči prúdom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Chráňte pred deťmi.
HomeGalériaO firmeProduktyReferencieCertifikátyKontakt

 2007 © UGS s.r.o. ● UGS CMS - All right reserved
This page is valid XHTML1.0, CSS