O firme
Produkty
Referencie
Certifikáty
Kontakt
 
 
CEMTOP 330 – podklad pod priemyselnú podlahu s PP vláknami 4- 50 mm

Samonivelačný poter (s polypropylenovou výstužou)

POPIS VÝROBKU
Cemtop 330 je samonivelačná poterová zmes na báze cementu s vysokým obsahom oxidu hlinitého, plniva, špeciálnych prísad a polypropylénových vlákien. Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes, ktorá sa na stavbe zmieša s vodou.

POUŽITIE
Cemtop 330 je určený predovšetkým na vyrovnanie betónových povrchov, drevených podláh, kamenných a keramických dlažieb ako aj pružná vyrovnávacia vrstva pod podlahové krytiny v občianskej a bytovej výstavbe. Nanáša sa v hrúbke 4-50 mm v priebehu jedného úkonu.
Spotreba suchej zmesi je cca 1,75 kg/mm/m2. Nie je vhodný ako konečná povrchová úprava.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Hrúbka vrstvy: 4 – 50 mm
Doba spracovateľnosti: (v závislosti na realizačných podmienkach) 10- 15 min.
Pochôdznosť: 1-3 h
Ľahké zaťaženie: po cca 24 h
Pokládka podlahových krytín (v závislosti na vlhkosti podkladu) po cca 7 dňoch
Hodnota pH : 11
Test roztekavosti: 140 mm
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 32 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: min. 6 MPa
Prídržnosť po 28 dňoch: min. 3 MPa
Merná zmena dĺžky: max. -0,04 %
Max. priemer zŕn plniva: 2 mm

PODKLAD
Podklad musí byť stabilizovaný, zbavený uvoľnených častíc a mastnôt (tryskanie, brúsenie, frézovanie) s následným odsatím prachu. Výtlky a praskliny je nutné sanovať opravnými tmelmi (Cemfix 520). Plošným zameraním (najnižšie a najvyššie body) zvolíme optimálnu hrúbku vrstvy.

PENETRÁCIA
Na očistený podklad sa nanáša penetrácia Primer v pomere s vodou 1:5 pri prvom nátere a 1:3 pri druhom nátere. Aplikuje sa raz alebo dvakrát podľa nasiakavosti podkladu. Ak je podklad drevo, dlažba, alebo iný nenasiakavý podklad penetrujeme Primerom riedeným s čistou vodou v pomere 1:1.

MIEŠANIE

Suchá zmes sa zmieša tesne pred aplikáciou s pitnou vodou v pomere 3,5-3,75 litre (15-16%) vody na 25 kg suchej zmesi tak, aby bol dosiahnutý predpísaný test roztekavosti. Roztekavosť je nutné v priebehu aplikácie kontrolovať testom roztekavosti (viď aplikačný manuál). Miešanie sa vykonáva pomocou automatickej miešačky s čerpadlom a výtlačnou hadicou. V prípade menšieho rozsahu práce je možné materiál miešať v miešacej nádobe pomocou miešacieho nástavca na vŕtačke.

APLIKÁCIA
Namiešaná zmes by mala byť spracovaná v priebehu 10-15 minút. Nanáša sa ručne rovnomerným rozlievaním v pruhoch (20-30 cm) na šírku poľa (6-15 m) podľa spôsobu aplikácie a hrúbky vrstvy. Je potrebné dbať na to, aby nový materiál bol čo najskôr aplikovaný k už položenému (do 5 min.). Čerstvo nanesený materiál sa uhladí zubovou stierkou a odvzdušňovacím valcom na rozptýlenie vzduchových bublín a spojov nanášaných plôch. Požadovaná teplota podkladu, poteru a prostredia v priebehu aplikácie je stanovená v rozmedzí +5 až +25 °C.

OŠETROVANIE
V priebehu aplikácie a v počiatočnej fáze tuhnutia je potrebné zabrániť silnému prievanu a extrémnym teplotám. Povrch je potrebné chrániť pred mechanickým poškodením 48 hodín po nanesení. Povrch je bez škár, ale konštrukčné a dilatačné škáry podkladu musia byť priznané rezom do 24 hodín.

POVRCH
Cemtop 330 je porovnateľný s vlastnosťami hutného betónu. Ako podklad je Cemtop 330 zlučiteľný s bežne používanými lepidlami a podlahovými krytinami.

KVALITA
Cemtop 330 je pri výrobe neustále kontrolovaný laboratórnymi testami. Základným predpokladom úspešnej aplikácie je dodržiavanie technologických postupov (viď. aplikačný manuál).

SKLADOVANIE
Materiál sa balí do 25 kg papierových vriec a ukladá sa na drevené palety (po 42 vriec). Skladuje sa vo vhodnom prostredí, nesmie byť vystavený vlhku, extrémne nízkym ani vysokým teplotám.

ZÁRUČNÁ DOBA
Záručná doba je 6 mesiacov odo dňa výroby. Dátum výroby je vyznačený na obale. Výrobca garantuje deklarované vlastnosti a parametre výrobku pri dodržaní predpísaných technologických postupov, neposkytuje však žiadne ďalšie záruky v zmysle nevhodného spracovania a použitia.

UPOZORNENIE
Výrobok obsahuje cement. Cement reaguje s vodou zásadito. Chráňte oči a vyvarujte sa styku s pokožkou. Pri manipulácii so suchou zmesou vzniká nebezpečenstvo vdýchnutia prachových častíc, doporučujeme použiť pri práci ochranný respirátor. Pri zasiahnutí očí, vypláchnite oči prúdom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Chráňte pred deťmi.


HomeGalériaO firmeProduktyReferencieCertifikátyKontakt

 2007 © UGS s.r.o. ● UGS CMS - All right reserved
This page is valid XHTML1.0, CSS